Weboldal

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Automobil Eger '97 Kft. Eger a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Automobil Eger '97 Kft. Eger, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Automobil Eger '97 Kft. Eger adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a www.automobil-eger.hu honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) Automobil Eger '97 Kft. Eger (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-51953/2012), a ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize.

Elérhetőségeink a következők:
cím: Faiskola út 68., 3300 Eger
e-mail cím: vweger@automobil-eger.hu

Adatkezelő kapcsolattartója: Szabó Róbert (email cím: rszabo@automobil-eger.hu, telefon: 36/512-600).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  adatvedelem@porsche.hu, telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. ​​​​​​​Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

10.09.2020
Automobil Eger '97 Kft. Eger

Vállalat

Az  Automobil-Eger-97 Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

(a www.automobil-eger.hu weboldalon olvasható tájékoztató)

 

Az Automobil-Eger-97 Kft. (székhely: 3300 Eger, Faiskola u. 68.,  Cégjegyzékszám: 10-09-022699, adószám: 11175243-2-10, telefonszám: 36/512-600, e-mail: vweger@automobil-eger.hu, önállóan képviseli: Montvai Zsolt ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztiánné, bolcskei.nikolett@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 • Adatkezelő együttes, közös adatkezelést végez a

adatkezelőkkel a következő adatkezelések kapcsán (az alábbi célokból):

  • Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során
   • közös adatkezelés célja és indoka:
    • érintett megrendelésének teljesítése,
    • egyeztetés a gépjármű gyártójával,
    • későbbi igényérvényesítés,
  • Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során
   • közös adatkezelés célja és indoka:
    • érintett megrendelésének teljesítése,
    • egyeztetés a gépjármű gyártójával,
    • későbbi igényérvényesítés,
  • Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során
   • közös adatkezelés célja és indoka:
    • a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,
    • későbbi igényérvényesítés.
  • Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során
   • közös adatkezelés célja és indoka:
    • jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

 

 • Mindegyik közös adatkezelés tekintetében az elsődleges, érintettel és hatósággal kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő az Automobil-Eger-97 Kft..

 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) a vweger@automobil-eger.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 • az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén/telephelyén papír alapon is megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is megküldi az érintett számára.

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

 • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.

 

 • Adatkezelő végez más, a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmutató adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.

 

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Jogalap önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy létfontosságú érdek

Érintettek Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata

Cél az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Jogalap önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy  jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek

Érintettek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás Érintettek

 

Adatkezelő által tett ajánlatkérési felhívással és arra adott ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél az Adatkezelő felhívására ajánlat benyújtása és kapcsolattartás

Jogalap Önkéntes hozzájárulás, Adatkezelő jogos érdeke vagy jogi köt. teljesítése

ÉPrintettek Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben

Mód Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás érintettek

 

Üzletszerzés, piacbővítés érdekében történő megkeresés adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél az érintett számára korábbi megkereséséhez kapcsolódó, de új szolgáltatás felajánlása, így Adatkezelő piacának bővítése

Jogalap Jogos érdek (6. cikk (1) f))

Érintettek Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki korábban megkereste az Adatkezelőt valamilyen szolgáltatás igénnyel, és akik felé az Adatkezelő közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatás-ajánlást indít

Adatkategória név, e-mail cím/levelezési cím, telefonszám,

korábbi szolgáltatás témája, kapcsolódó új szolgáltatás témája

Időtartam

tiltakozásig, vagy az érintett részéről érdekmúlásig (pl. már nincsen olyan eszköze, amely kapcsán a szervizelési szolgáltatás releváns lenne) vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód Elektronikusan, manuálisan

Forrás érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Jogalap

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.

Jogalap önkéntes hozzájárulás

Érintettek Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

Adatkategória lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.

Időtartam hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

Érintettek

minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön

Adatkategória

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.

Időtartam

érintett kérésére törlésig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás

Jogalap

Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint

Érintettek

Minden természetes személy, aki igénybe vett  szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy

megállapodáson alapul vagy

jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul

Érintettek

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

Mód

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik

Forrás

érintettek, esetleg partner

 

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata

Cél

Sajátos cél

Jogalap

hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód

Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával

Forrás

Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Bizonyítás, nyomonkövetés

Jogalap

Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.

Érintettek

Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk.

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód

Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás

Érintettek

 

Adatkezelő által történő szállásfoglalás érintett részére

Cél

szálláshely lefoglalása az érintett számára, valamint kapcsolattartás az érintettel

Jogalap

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő szállást foglal a szálláshely-szolgáltatónál

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Időtartam

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Mód

Elektronikusan, manuálisan

Forrás

Érintett, esetleg Partner

 

Adatkezelő által történő szállásfoglalás harmadik személy részére

Cél

taxi rendelése az érintett számára meghatározott helyre és időpontra, valamint kapcsolattartás az érintettel

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás

Érintettek

Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő taxit rendel

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Időtartam

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában

Mód

Elektronikusan, manuálisan

Forrás

Érintett, esetleg Partner

 

Bírság, pótdíj és hasonló díjak továbbhárítása kapcsán történő adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett adatainak kezelése abból a célból, hogy az Adatkezelőnek át tudja hárítani a más által okozott költséget

Jogalap

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el, amelyet az Adatkezelő továbbszámláz felé

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

Igényérvényesítésre nyitva álló határidő, 5 év

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

szolgáltatások megfelelő nyújtása az érintett számára és kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás, vagy megállapodás, jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, aki egészségügyi adatot oszt meg az Adatkezelővel

Adatkategória

lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

Időtartam

elsődlegesen a cél megvalósulásáig, vagy visszavonásig, de legfeljebb elévülési időben

Mód

elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás

érintettek

 

Tesztvezetésre (próbaútra) történő jelentkezés összefoglaló táblázata

Cél

az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén (felelősségvállaló nyilatkozatban meghatározottak be nem tartása esetén) kapcsolatfelvétel és –tartás

Jogalap

Adatkezelő jogos érdekén alapul és a szolgáltatás igénybe vételének feltétele

Érintettek

Minden természetes személy, aki tesztvezetésre kíván jelentkezni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

hat hónap, de maximum elévüléséig tart

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

(Használt) jármű hozzávetőleges piaci értékének meghatározásával és érintett felé történő közlésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett autóbeszámítási igénye, vagy Adatkezelő használt autó vásárlási szándéka esetén a gépjármű hozzávetőleges piaci értékének megállapítása és közlése az érintettel

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás, megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki vonatkozásában a gépjármű piaci értékét az Adatkezelő megállapítja

Adatkategória

Lásd a felmérés adatköröeit, tipikusan a tájékoztatóban meghatározott adatkörök

Időtartam

amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig,

egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben.

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Használtautó beszámítás lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

autóbeszámítási igény és a megállapodott ár dokumentálása, későbbi bizonyítása és kapcsolattartás

Jogalap

megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az  gépjárművet szeretne beszámítani vásárolni kívánt gépjármű vételárába

Adatkategória

Lásd az érdeklődők adatlapjának adatköreit

Időtartam amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig, egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben.

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a gépjármű értékesítésének lebonyolítása, a tulajdonjog átruházás lehetővé tétele és bizonyítása, kapcsolattartás

Jogalap

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt gépjármű értékesítésével kapcsolatban. Érintettek még a kapcsolattartók.

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Bérautó kölcsönzéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a gépjárműbérleti szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap

a szerződéskötés. (GDPR 6. cikk 1.b.) Kapcsolattartók esetében a jogos érdek.

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt bérautó kölcsönzéssel kapcsolatban, szerződésben kapcsolattartó

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

elévülési idő

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Használatba vételi szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Cél

célja a használó azonosítása, a szerződéskötés lehetővé tétele, szükség esetén jogok és kötelezettségek gyakorlása, érvényesítése, valamint kapcsolatfelvétel és -tartás

Jogalap

Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel használatba vételi megállapodást köt

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

elévülésig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Adatkezelőtől történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap

megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Érintettek

Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Visszautasításig vagy elévüléséig

Mód

Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a címzett rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatkategória

Név, e-mail cím

Időtartam

Leiratkozásig

Mód

feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Forrás

Érintettek

 

eDM küldés adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

a címzett érintett tájékoztatása az Adatkezelő Partnerének legújabb akcióiról, szolgáltatásairól, termékeiről, gépjárművekkel kapcsolatos hírekről

Jogalap

önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek

Minden természetes személy, aki hozzájárult eDM levél küldéséhez.

Adatkategória

Név, e-mail cím

Időtartam

Törlésig

Mód

Elektronikusan, manuálisan.

Forrás

Érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérése összefoglaló táblázata

Cél

a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás

Jogalap

Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait, termékeit igénybe vette, megvásárolta és így az ügyfélelégedettség mérés alanya (és nem tiltakozott ellene korábban).

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Adatkezelő marketingje

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás

Érintettek

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód

Elektronikusan manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Szerviz időpont egyeztetés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás, megállapodás vagy létfontosságú érdek

Érintettek

Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal szervizelésre

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Szervizajánlattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap

önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől szervizelés kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam

érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Szervizmegbízással (javítási megrendelés, munkalap aláírásával) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a szerviz szolgáltatások megrendelésének dokumentálása, a teljesítés nyomonkövetése, beleértve az ezzel kapcsolatos kapcsolattartást is

Jogalap

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szerviz szolgáltatását megrendeli

Adatkategória

Lásd a javítási megrendelés/munkalap adatköreit

Időtartam

amennyiben számviteli bizonylatot támaszt alá, úgy 8 évig,

egyéb esetben, ha a gyár, importőr külön tárolási időt nem ír elő, polgári jogi elévülési időben.

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Javítási kalkulációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

kalkuláció létrehozása a gépjármű javítása kapcsán

Jogalap

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a.), Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk (1) b.) vagy jogos érdek (GDPR 6. cikk 1. f.)

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában az Adatkezelő javítási kalkulációt készít

Adatkategória

Lásd a kalkuláció adatköreit

Időtartam

cél megvalósulásáig (javításig), de legkésőbb polgári jogi elévülési időben.

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Szerviz sms küldéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

címzett érintett személyre szabott tájékoztatása a gépjárművét érintő információkról

Jogalap

önkéntes hozzájárulás vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, aki sms-ben értesül a gépjárművét érintő szerviz-információkról

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

törlésig vagy tiltakozásig

Mód

elektronikusan, automatizáltan

Forrás

érintettek

 

Szerviz csereautó biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az érintett számára a szerviz szolgáltatások nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a szerviz csereautó szolgáltatását megrendeli

Adatkategória

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam

Elévülési időben

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

Cél:

a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Gumitárolással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

a gumitárolási szolgáltatás nyújtása; a megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap

 

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.) vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával gumitárolási szolgáltatást rendel

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

Elévülési időben

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Autómentéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

az autómentési szolgáltatás nyújtása, az azt megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap

Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek

Érintettek

Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is,  aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával szolgáltatást rendel

Adatkategória

Lásd alább

Időtartam

Elévülési időben

Mód

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás

Érintettek

 

Műszaki vizsgáztatás elintézésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a műszaki vizsgáztatási szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás megkötésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak önkéntes megadásával műszaki vizsgáztatási szolgáltatást rendel

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Gyári visszahívási akcióval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintettek és mások életének, testi épségének védelme (közérdek), amely a gyári visszahívási akciókról történő tájékoztatással és kapcsolattartással valósul meg

Jogalap: A gyári visszahívási akció, mint adatkezelés jogalapja  harmadik személy érintett létszükséglete, érdeke (élete, testi épsége), közérdek, vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű gyári visszahívási akcióban részesül.

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam:Cél megvalósulását követő elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Szervizakcióval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett számára a szervizakciókról történő tájékoztatás és kapcsolattartás

Jogalap: harmadik személy létfontosságú érdeke (élete, testi épsége) vagy Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki által birtokolt vagy tulajdonolt jármű szervizakcióban részesül

Adatkategória: Lásd alább

Időtartam:

cél megvalósulását követő elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, közös adatkezelők, vagy közhiteles állami nyilvántartás

 

Kárrendezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: Adatkezelő megfelelő jogalappal kezelhesse és átadhassa a biztosító felé, továbbá a vonatkozó szerviz munkafelvétellel és javítási feladatok megrendelésével kapcsolatos adatkezelés alapjának megteremtése, valamint kapcsolattartás

Jogalap: Megállapodás (GDPR 6. cikk 1.b.) vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatait a kárrendezési dokumentáció tartalmazza, abban beazonosíthatók

Adatkategória: Lásd biztosítók adott adatbekérő űrlapjait.

Időtartam: Elévülési időben

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Garanciával (jótállással) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: jótállással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Jogalap: Jogi kötelezettség a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki vonatkozásában a jótállás felmerül

Adatkategória: Részletesen lásd az adatkezelés leírásában, tájékoztatójában

Időtartam: Általános elévülési idő

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Gyári adatigazolással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a gyári adatigazolás beszerzése

Jogalap: Hozzájárulás, megállapodás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki gyári adatigazolást kér.

 

Adatkategória: Részletesen lásd az adatkezelés leírásában, tájékoztatójában

Időtartam: 10 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben

Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik

Forrás: saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: jogi kötelezettség teljesítése

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint

Érintettek: minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Lízinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: lízing nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, érintett beazonosítása, kapcsolattartás, a szerződéskötés elősegítése, lízing közvetítése esetén azok továbbítása a szerződött bank felé

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása, vagy jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő hitelközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd bankok űrlapjait.

Időtartam: Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

Érintettek: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartam: 8 évig

Mód: papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrás: számlát kiállító fél

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata

Cél: a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória: Lásd biztosítók űrlapjait.

Időtartam: Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás: Érintettek, Partner biztosítótársaság

 

Finanszírozási ajánlattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett számára megfelelő (finanszírozási) ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap: Hozzájárulás, megállapodás, jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől finanszírozási ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Adatkategória: Részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben

Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Adományozással és támogatással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: célja az adományozás, támogatás nyújtása, nyomon követése, későbbi bizonyíthatósága

Jogalap: önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára adományt, támogatást ad

Adatkategória: Részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Időtartam: elévülési időben

Mód: elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás: érintettek

 

Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló táblázata

Cél: Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: Rögzítéstől számított 30 nap

Mód: elektronikusan, automatizáltan történik

Forrás: Érintettek

 

Elektronikus beléptetőkártyás rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság

Jogalap: az Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek: Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő beléptetéshez jogosító eszközt (pl. kártyát) ad az Adatkezelő

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam: a rendszeres belépésre való jogosultság megszűnését követő 180 nappal, alkalmi belépés esetén (vendégkártya kiadása esetén) a távozástól számított 3 nappal törölni kell

Mód: elektronikusan, automatizáltan történik

Forrás: Érintettek

 

Weboldalon keresztül történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: jelentkezés az Adatkezelő szolgáltatására/szolgáltatásaira, valamint a kapcsolattartás.

Jogalap: önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül adatainak megadásával jelentkezik az Adatkezelő ott meghatározott szolgáltatásaira

Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban

Időtartam:

Mód:

Forrás:

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás

Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.

Időtartam: hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig

Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

Forrás: Érintettek

 

Lízinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: lízing nyújtásával kapcsolatos adatok feltárása, érintett beazonosítása, kapcsolattartás, a szerződéskötés elősegítése, lízing közvetítése esetén azok továbbítása a szerződött bank felé.

Jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása, vagy jogos érdek          

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő hitelközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatketegória Lásd bankok űrlapjait.

Időtartama Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik        

Forrás Érintettek

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján

Jogalap, jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)

Érintettek: minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült

Adatkategória 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák

Időtartama 8 évig

Mód papír alapon/elektronikusan, manuálisan

Forrása: számlát kiállító fél

 

Biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelés (adatfeldolgozás) összefoglaló táblázata

Cél a biztosítás közvetítése, mint szolgáltatás nyújtása az érintettek számára, ezen belül adatok adatkezelő biztosítótársaság felé történő továbbítása, valamint a kapcsolattartás

Jogalap az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy Adatkezelővel kötött megállapodása vagy képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Érintettek minden természetes személy, ideértve szervezet képviseletében eljáró természetes személyt is, aki Adatkezelő biztosításközvetítési szolgáltatását veszi igénybe

Adatkategória Lásd biztosítók űrlapjait.

Időtartama Cél megvalósulásáig, elévüléséig vagy a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

Mód elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik

Forrás Érintettek, Partner biztosítótársaság

 

Finanszírozási ajánlattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél az érintett számára megfelelő (finanszírozási) ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

Jogalap Hozzájárulás, megállapodás, jogos érdek

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől finanszírozási ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett

Adatkategória Részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben

Mód Elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás érintettek

 

Adományozással és támogatással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél célja az adományozás, támogatás nyújtása, nyomon követése, későbbi bizonyíthatósága

Jogalap önkéntes hozzájáruláson alapul

Érintettek Minden természetes személy, valamint szervezet képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelő számára adományt, támogatást ad

Adatkategória Részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Időtartam elévülési időben

Mód elektronikusan, papír alapon, manuálisan

Forrás érintettek

 

Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló táblázata

Cél Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása

Jogalap az Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik

Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam Rögzítéstől számított 30 nap

Mód elektronikusan, automatizáltan történik

Forrás Érintettek

 

Elektronikus beléptetőkártyás rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság

Jogalap az Adatkezelő jogos érdeke

Érintettek Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő beléptetéshez jogosító eszközt (pl. kártyát) ad az Adatkezelő

Adatkategória Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Időtartam a rendszeres belépésre való jogosultság megszűnését követő 180 nappal, alkalmi belépés esetén (vendégkártya kiadása esetén) a távozástól számított 3 nappal törölni kell

Mód elektronikusan, automatizáltan történik

Forrás Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Lezárva: 2019. október hó 30. napján

                                                                                        Montvai Zsolt ügyvezető

                                                                                   Automobil-Eger-97 Kft.